Instal-lacions

Fontanería

 • Bateries d’aigua.
 • Fuites d’aigua.
 • Embussos a desguassos.
 • Arranjaments en baixants.
 • Aixetes.
 • Sanitaris.
 • Instal·lacions d’aigua freda i calenta sanitària.
 • Muntants.
 • Reparació d’humitats.
 • Soldadures de plom.

Elèctriques

 • Problemes d’il·luminació.
 • Quadres elèctrics.
 • Avaries elèctriques.
 • Substitució d’interruptors, endolls, etc ..
 • Instal·lacions elèctriques i escales comunitàries.
 • Instal·lació de cablejats.
 • Instal·lació en locals i empreses.